Report

Description
Summary

เน่าแห้ง - การเน่าแบบแห้ง
Summary
June 28, 2024, 12:36 a.m. -
เน่าแห้ง
June 28, 2024, 12:36 a.m. - 0 secs
เน่าแห้ง
June 28, 2024, 12:36 a.m. - 2 secs
เน่าแห้ง
June 28, 2024, 12:36 a.m. - 3 secs
เน่าแห้ง
June 28, 2024, 12:36 a.m. - 4 secs
เน่าแห้ง

1. ถั่วงอกปกติ - 1.1 นำถั่วงอกดีและถั่วงอกเน่ามาวางชิดติดกัน 1.2 ถั่วงอกดีที่ไม่มีเชื้อ
Summary
June 28, 2024, 12:45 a.m. -
1. ถั่วงอกปกติ
June 28, 2024, 12:45 a.m. - 0 secs
1. ถั่วงอกปกติ
June 28, 2024, 12:45 a.m. - 0 secs
1. ถั่วงอกปกติ
June 28, 2024, 12:45 a.m. - 1 secs
1. ถั่วงอกปกติ
June 28, 2024, 12:45 a.m. - 2 secs
1. ถั่วงอกปกติ
June 28, 2024, 12:45 a.m. - 3 secs
1. ถั่วงอกปกติ

เชื่อเน่า - เชื่อเน่าที่ถูกบี้ให้เละ เพื่อนำมาใช้ป้ายที่แผลของถั่วงอก
Summary
June 28, 2024, 12:45 a.m. -
เชื่อเน่า

2. ถั่วงอกที่ถูกคัตเตอร์กรีดให้เป็นแผล - 2.1 ไม่ถูกป้ายเชื่อเน่า 2.2 ถูกป้ายเชื่อเน่า
Summary
June 28, 2024, 12:46 a.m. -
2. ถั่วงอกที่ถูกคัตเตอร์กรีดให้เป็นแผล
June 28, 2024, 12:46 a.m. - 0 secs
2. ถั่วงอกที่ถูกคัตเตอร์กรีดให้เป็นแผล
June 28, 2024, 12:46 a.m. - 1 secs
2. ถั่วงอกที่ถูกคัตเตอร์กรีดให้เป็นแผล
June 28, 2024, 12:46 a.m. - 2 secs
2. ถั่วงอกที่ถูกคัตเตอร์กรีดให้เป็นแผล
June 28, 2024, 12:46 a.m. - 2 secs
2. ถั่วงอกที่ถูกคัตเตอร์กรีดให้เป็นแผล

3. เป็นถั่วงอกที่ถูกตัดปลายราก - 3.1 ไม่ถูกป้ายเชื่อเน่า 3.2 ถูกป้ายเชื่อเน่า
Summary
June 28, 2024, 12:47 a.m. -
3. เป็นถั่วงอกที่ถูกตัดปลายราก
June 28, 2024, 12:47 a.m. - 0 secs
3. เป็นถั่วงอกที่ถูกตัดปลายราก
June 28, 2024, 12:47 a.m. - 1 secs
3. เป็นถั่วงอกที่ถูกตัดปลายราก
June 28, 2024, 12:47 a.m. - 1 secs
3. เป็นถั่วงอกที่ถูกตัดปลายราก
June 28, 2024, 12:47 a.m. - 2 secs
3. เป็นถั่วงอกที่ถูกตัดปลายราก

OverView - OverView
Summary
June 28, 2024, 12:47 a.m. -
OverView
June 28, 2024, 12:47 a.m. - 0 secs
OverView
June 28, 2024, 12:47 a.m. - 0 secs
OverView