การทดลองที่ 7 : ลักษณะการเน่าเมื่อถั่วงอกถูกตัด ตามสวนต่างๆ