Report

Description
Summary

9.1 - กล่องที่มีเชื้อ
Summary
June 28, 2024, 2:08 p.m. -
9.1
June 28, 2024, 6:58 p.m. - 4 hrs, 49 mins
9.1
June 28, 2024, 10:17 p.m. - 8 hrs, 8 mins
9.1
June 29, 2024, 1:23 a.m. - 11 hrs, 14 mins
9.1
June 29, 2024, 8:39 a.m. - 18 hrs, 30 mins
9.1
June 29, 2024, 2 p.m. - 23 hrs, 51 mins
9.1
June 29, 2024, 8:34 p.m. - 30 hrs, 25 mins
9.1
June 30, 2024, 12:16 a.m. - 34 hrs, 7 mins
9.1
June 30, 2024, 8:01 a.m. - 41 hrs, 52 mins
9.1
June 30, 2024, 7:18 p.m. - 53 hrs, 9 mins
9.1
July 1, 2024, 1:17 a.m. - 59 hrs, 8 mins
9.1

9.2 - กล่องที่มีเชื้อ ที่ล้างด้วยน้ำเปล่า
Summary
June 28, 2024, 2:10 p.m. -
9.2
June 28, 2024, 6:59 p.m. - 4 hrs, 48 mins
9.2
June 28, 2024, 10:18 p.m. - 8 hrs, 7 mins
9.2
June 29, 2024, 1:23 a.m. - 11 hrs, 13 mins
9.2
June 29, 2024, 8:39 a.m. - 18 hrs, 28 mins
9.2
June 29, 2024, 2:01 p.m. - 23 hrs, 50 mins
9.2
June 29, 2024, 8:34 p.m. - 30 hrs, 24 mins
9.2
June 30, 2024, 12:16 a.m. - 34 hrs, 6 mins
9.2
June 30, 2024, 8:01 a.m. - 41 hrs, 51 mins
9.2
June 30, 2024, 7:18 p.m. - 53 hrs, 8 mins
9.2
July 1, 2024, 1:17 a.m. - 59 hrs, 7 mins
9.2

9.3 - กล่องที่มีเชื้อ ที่เช็ดด้วยทิชชู่
Summary
June 28, 2024, 2:11 p.m. -
9.3
June 28, 2024, 6:59 p.m. - 4 hrs, 48 mins
9.3
June 28, 2024, 10:18 p.m. - 8 hrs, 7 mins
9.3
June 29, 2024, 1:24 a.m. - 11 hrs, 12 mins
9.3
June 29, 2024, 8:38 a.m. - 18 hrs, 27 mins
9.3
June 29, 2024, 2:01 p.m. - 23 hrs, 50 mins
9.3
June 29, 2024, 8:35 p.m. - 30 hrs, 23 mins
9.3
June 30, 2024, 12:17 a.m. - 34 hrs, 5 mins
9.3
June 30, 2024, 8:02 a.m. - 41 hrs, 50 mins
9.3
June 30, 2024, 7:19 p.m. - 53 hrs, 7 mins
9.3
July 1, 2024, 1:17 a.m. - 59 hrs, 6 mins
9.3

ภาพการทดลอง - ภาพการทดลอง
Summary
June 28, 2024, 10:23 p.m. -
ภาพการทดลอง
June 28, 2024, 10:23 p.m. - 8 secs
ภาพการทดลอง