Report

Description
Summary

10.1 - ถั่วงอกปกติ
Summary
June 28, 2024, 3:17 p.m. -
10.1
June 28, 2024, 6:53 p.m. - 3 hrs, 35 mins
10.1
June 28, 2024, 10:15 p.m. - 6 hrs, 58 mins
10.1
June 29, 2024, 1:19 a.m. - 10 hrs, 2 mins
10.1
June 29, 2024, 8:34 a.m. - 17 hrs, 17 mins
10.1
June 29, 2024, 1:59 p.m. - 22 hrs, 41 mins
10.1
June 29, 2024, 8:33 p.m. - 29 hrs, 15 mins
10.1
June 30, 2024, 12:14 a.m. - 32 hrs, 57 mins
10.1
June 30, 2024, 7:52 a.m. - 40 hrs, 35 mins
10.1
June 30, 2024, 7:22 p.m. - 52 hrs, 5 mins
10.1
July 1, 2024, 1:15 a.m. - 57 hrs, 58 mins
10.1

10.2 - ถั่วงอกที่จุ่มลงในน้ำ ล้างถั่วงอก
Summary
June 28, 2024, 3:18 p.m. -
10.2
June 28, 2024, 6:53 p.m. - 3 hrs, 35 mins
10.2
June 28, 2024, 10:15 p.m. - 6 hrs, 57 mins
10.2
June 29, 2024, 1:19 a.m. - 10 hrs, 1 mins
10.2
June 29, 2024, 8:35 a.m. - 17 hrs, 17 mins
10.2
June 29, 2024, 1:59 p.m. - 22 hrs, 41 mins
10.2
June 29, 2024, 8:33 p.m. - 29 hrs, 15 mins
10.2
June 30, 2024, 12:14 a.m. - 32 hrs, 56 mins
10.2
June 30, 2024, 7:53 a.m. - 40 hrs, 35 mins
10.2
June 30, 2024, 7:23 p.m. - 52 hrs, 4 mins
10.2
July 1, 2024, 1:16 a.m. - 57 hrs, 57 mins
10.2

10.3 - ถั่วงอกที่สัมผัสกับเปลือก ที่ได้จากการล้าง
Summary
June 28, 2024, 3:18 p.m. -
10.3
June 28, 2024, 6:53 p.m. - 3 hrs, 35 mins
10.3
June 28, 2024, 10:16 p.m. - 6 hrs, 57 mins
10.3
June 29, 2024, 1:20 a.m. - 10 hrs, 1 mins
10.3
June 29, 2024, 8:35 a.m. - 17 hrs, 17 mins
10.3
June 29, 2024, 2 p.m. - 22 hrs, 41 mins
10.3
June 29, 2024, 8:33 p.m. - 29 hrs, 15 mins
10.3
June 30, 2024, 12:15 a.m. - 32 hrs, 56 mins
10.3
June 30, 2024, 7:53 a.m. - 40 hrs, 34 mins
10.3
June 30, 2024, 7:23 p.m. - 52 hrs, 4 mins
10.3
July 1, 2024, 1:16 a.m. - 57 hrs, 57 mins
10.3

ภาพการทดลอง - ภาพการทดลอง
Summary
June 28, 2024, 10:23 p.m. -
ภาพการทดลอง