การทดลองที่ 10 : ทดสอบเชื้อที่อยู่ในน้ำ และเปลือกถั่วงอก จากน้ำล้างถังแรก