การทดลองที่ 12 ทดสอบสาร 6 สารว่ามีผลในการทำลายเชื้อเน่าในน้ำได้หรือไม่ หรือมีลักษณะในการทำลายอย่างไร