การทดลองที่ 17 ลักษณะการแพร่เชื้อของต้นที่เน่าและต้นที่เข้าในกระบวนการล้าง