การทดลองที่ 1 : สภาวะที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วงอก(ไม่จบการทดลอง)