การทดลองที่ 5 : เปรียบเทียบถั่วงอกพันธุ์เก่าและใหม่